Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Confident Mind en de cliënt.
Artikel 2
De therapeut werkt volgens de richtlijnen en gedragsregels zoals opgesteld in de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De therapeut zal deze beroepscode naar beste inzicht en vermogen naleven.
Artikel 3
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling schriftelijk per e-mail of telefonisch worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is Confident Mind gerechtigd no-show kosten aan de cliënt in rekening te brengen. Deze bedragen € 65,- voor zowel face to face consulten als consulten per videobellen.
Artikel 4
Confident Mind stuurt binnen zeven dagen na de onderzoeks- en/of behandelingsdatum een factuur naar de cliënt.
Artikel 5
De door Confident Mind aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 6
Indien door de cliënt aan Confident Mind machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruik gemaakt.
Artikel 7
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.
Artikel 8
Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal Confident Mind de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt Confident Mind de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
Artikel 9
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is Confident Mind zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 10
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-
Artikel 11
Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en Confident Mind onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat Confident Mind zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.
Artikel 12
De duur van consulten, zowel face to face als per videobellen, is 60 minuten. Indien het consult op verzoek van de cliënt, eerder wordt afgebroken zal het gehele consult in rekening gebracht worden. Bij het door de cliënt te laat verschijnen op de afspraak, zal de sessie eindigen op de afgesproken eindtijd en zal het gehele consult gefactureerd worden.
Artikel 13
De intake zal in rekening gebracht worden volgens de geldende tarieven.
Artikel 14
Een telefonische kennismaking is vrijblijvend en zal niet worden gefactureerd.
Artikel 15
Cliënten die meer dan zes consulten bij Confident Mind gevolgd hebben wordt nazorg aangeboden. Deze sessie zal maximaal 45 minuten duren en niet in rekening gebracht worden. De therapeut zal hiervoor contact opnemen met de cliënt. De sessie zal na twee maanden, telefonisch of online (via videobellen) plaatsvinden. Voor meer dan 6 consulten via e-mail bestaat de nazorg uit één gratis e-mail consult.
Artikel 16
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventuele vergoeding van de kosten van de behandeling bij de zorgverzekeraar. Confident Mind kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 17
De privacy van de cliënt is gewaarborgd binnen Confident Mind. Confident Mind werkt met online dossiers op een beveiligde externe harde schijf en een beveiligde omgeving voor e-mail en videobellen.
Artikel 18
De therapeut biedt de cliënt desgevraagd inzage in en afschrift van het persoonlijke dossier.
Artikel 19
Indien de cliënt aangeeft dat het persoonlijke dossier gegevens bevat die niet correct of volledig zijn of niet aansluiten op de doelstelling van het dossier, zal de therapeut deze aanpassen dan wel verwijderen. De bevindingen en conclusies behoren echter tot de professionele verantwoordelijkheid van de psycholoog, zoals vastgelegd in artikel 69 van de beroepscode (NIP). Deze kunnen derhalve niet worden gecorrigeerd.
Artikel 20
In het kader van de wet Wkkgz zal Confident Mind de cliëntendossiers 15 jaar bewaren alvorens deze te vernietigen. De cliënt kan de gelegenheid geboden worden om aan te geven het dossier eerder te vernietigen. Dit is mogelijk door een schriftelijke verklaring te ondertekenen. Dit is niet mogelijk indien de cliënt een klacht heeft ingediend tegen de therapeut of een klacht overweegt in te dienen.
Artikel 21
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens de sessies besproken worden. Bij gegronde redenen, wanneer de cliënt of derden in gevaar zijn, heeft de therapeut het recht om de geheimhouding te doorbreken. Indien dit het geval is zal de therapeut de cliënt hiervan op de hoogte stellen tenzij een dergelijke actie cliënt of derden acuut in gevaar kan brengen.
Artikel 22
Medische of psychologische verklaringen aan derden zoals werkgevers, de overheid of juridische instanties zullen door Confident Mind niet worden verstrekt zodat geen belangenverstrengeling optreedt. De vertrouwensrelatie tussen cliënt en therapeut zal hierdoor tevens in stand blijven.
Artikel 23
Behandeling aan cliënten met ernstig middelenmisbruik, suïcideproblematiek of psychotische verschijnselen worden door Confident Mind niet uitgevoerd. De cliënt heeft in een dergelijk geval specialistische zorg nodig, die niet door Confident Mind geboden wordt. Mogelijk kan de therapeut je helpen met doorverwijzing naar een andere specialist.
Artikel 24
De therapeut heeft een inspanningsverplichting. Alle professionele kennis en ervaring zal worden ingezet worden tijdens de behandeling. Er is echter geen sprake van een resultaatverplichting.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de positieve, dan wel negatieve gevolgen van de behandeling. Alle beslissingen die je neemt ten gevolge of door invloed van de behandeling zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt.
Artikel 25
Confident Mind is verantwoordelijk voor de continuïteit van de professionele relatie. Indien de therapeut onverhoopt genoodzaakt is de relatie te onderbreken of beëindigen zal Confident Mind de client in contact brengen met een vakgenoot die de behandeling kan overnemen.
Artikel 26
Indien een nieuwe opdracht niet goed te verenigen is met een reeds aanvaarde opdracht heeft Confident Mind het recht de nieuwe opdracht te weigeren.
Artikel 27
Indien je een klacht hebt over de diensten verleend door Confident Mind, kun je dit kenbaar maken bij de therapeut. In een persoonlijk gesprek zal hierop ingegaan worden. Is je klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan zal de therapeut een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen van P3NL. Deze klachtenfunctionaris adviseert beide partijen en stimuleert om er gezamenlijk uit te komen. Mocht dit traject niet de gewenste uitkomst hebben is het voor de cliënt mogelijk om zich te wenden tot het tuchtcollege van het NIP. In het document “Model klachten- en geschillenreglement” gepubliceerd op de website is de klachtenprocedure van Confident Mind beschreven.
Artikel 28
Op alle uitingen van Confident Mind zoals geschreven teksten, rapporten, bedrijfsuitgaven, huisstijlen, audiobestanden en films is het auteursrecht van toepassing. Deze rechten berusten uitsluitend bij Confident Mind.